ບໍລິການ​ສອນຂັບ​ລົດ

ຫຼັກສູດ​ສອນ​ຂັບ​ລົດ​​ຢູ່​ທີ່​ສູນຝຶກ Industry and Driving Development Center of Corn Inc
ຫຼັກ​ສູດ​ການ​ຝຶກ

1. ປະເພດລົດຈັກ (A)
2. ປະເພດລົດເບົາ (B)
3. ປະເພດລົດບັນທຸກ (C)
4. ປະເພດລົດຈົກ
5. ປະເພດລົດດຸດ
6. ປະເພດລົດເກດ
7​ການ​ສ້ອມແປງລົດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ

ຕາຕາລາງການຮຽນ

ວັນຮຽນ. ວັນອັງຄານ-ວັນສຸກ
ຊ່ວງເຊົ້າ:
ເວລາ:   08 - 10 ມ
ເວລາ:   10 - 12 ມ
ຊ່ວງບ່າຍ:
ເວລາ:   13 - 15 ມ
ເວລາ:   15 - 17 ມ

ວັນຮຽນ: ວັນເສົາ - ວັນອາທິດ
ຊ່ວງເຊົ້າ:
ເວລາ:   08 - 10 ມ
ເວລາ:   10 - 12 ມ
ຊ່ວງບ່າຍ:
ເວລາ:   13 - 15 ມ
ເວລາ:   15 - 17 ມ

ລະດັບຮຽນ:   ບໍາລຸງ 01 ເດືອນ   ບໍາລຸງ 02 ອາທິດ   ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່