ທີ່​ຢູ່ຕິດຕໍ່

TACDO Consulting Center

ສູນພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຂັບຂີ່ ຄອນອິນ
Industry and Driving Development Center of Corn Inc

ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ4, ຖະໜົນທ່າ​ເດື່ອ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສົນໃຈໂທ: 021 485021, 480 912, ມືຖື: 020 22224020, 
ເວບໃຊ້: www.cornincschool.com, ອີເມລ: cornincorp@hotmail.com