ຫຼັກ​ສູດ​ການ​ຮຽນ​ລົດ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ

ແຜນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ນໍາໃຊ້​ອຸປະກອນ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ.​
ລາຍການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ຂອງ​ຄອນ​ອິນ​ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດ​ແລະ​ກະທັດ​ລັດ​ສຳລັບ​ອຸດສາຫະກຳ​ພັດທະນາ​ເຊີ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຍອມຮັບ​ຈາກ​ບັນດາຜູ້​ປະກອບ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວຽກ​ງານອຸດສາຫະກໍາ​ກໍ່ສ້າງ, ອຸສາ​ຫະກຳ​ຝຶ້ນຟູ​ດິນ​ຖະຫຼົ່ມ ​ແລະ ອຸດສາຫະກຳ​ຂຸດ​ເຈາະ​ຕ່າງໆ.ນັກ​ສຶກສາ​ຂອງ​ຄອນ​ອິນທຸ​ກຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຂະ​ບວນການ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ຫຼາຍ​ຊະນິດ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໃນ​ເວລາ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ. ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ນີ້​ແມ່ນ​ອອກ​ແບບ​ສະ​ເພາະ​ໃຫ້​​ແກ່​ນັກ​ສຶກສາ​ຮູ້ທັກ​ຊະ​ພື້ນຖານທີ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ນໍາໃຊ້​​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:
1.ຈັກ​ເຈາະ (Excavators)
2.ລົດ​ກວາດ​ທາງ (Road Graders)
3.ລົດ​ດ້າມ(ລົດ​ບັນທຸກ) (Dump Trucks)
4.ລົດ​ຈົກ (Backhoes)
5.ລົດ​ຍົກ (Forklifts)
6.ລົດ​ເຄນ​ສໍາລັບ​​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເຄື່ອງ​ໜັກ (Moving crane)

ທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈ​ກະລຸນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ໄດ້​ທີ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.ນອກຈາກ​ອຸປະກອນ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ທີ​ນັກ​ສຶກສາ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ທີ​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທີ​ງນີ້;ນັກ​ສຶກສາ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຊັ່ນ:
1.ການ​ວິ​ໄຈ​ດິນ (Soils)
2.ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ (Safety)
3.ການ​ປັບ​ສະຖານ​ທີ (Site Layouts)
4.​ແລະ​ການ​ບໍາລຸງ​ຮັກສາ​ອຸປະກອນ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ (Heavy Equipment Maintenance)
ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ເປັນຄວາມ​ຮູ້​ທີ​ທາງ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ. ​ໃນ​ເວລາ​ດຽວ​ກັນ ວິຊາ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ວິຊາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ພວກ​ເຮົາ. ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​​ໄດ້​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ນັກສຶກສາກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ວິຊາ​ຊີບ​ເສີມ​ເພື່ອ​ຫາ​ເງິນ​ເພີ່ມ, ທ່ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ທີ ​ສູນພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຂັບຂີ່ ຄອນ​ອິນ.