ຮູບພາບ

ພາຫານະທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງ ສູນພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຂັບຂີ່ ຄອນອິນ

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ:

ປະ​ເພດ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ແລະ ລົດ​ເບົາ:

​ປະ​ເພດ​ລົດ​ກົນ​ຈັກ​ໜັກ: